Hedvigslunds förskola

Mål och styrdokument

Pedagogisk grundidé

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolans Lpfö-98 4F: Kunskap som kommer i uttryck i olika former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. D.v.s. att barnet lär sig något först efter att barnet fått den information som krävs, förstår varför och har övat tills barnet till slut känner sig säker och trygg. Detta kräver ett reflekterande och tillåtande förhållningssätt och även en tilltro till barnets förmåga vilket vi strävar efter.

Mål

Vi strävar efter att varje barn:
- Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
- Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.
- Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.
- Utvecklar förståelse för sin egen hälsa samt en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

Normer och värden

Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) utgör grunden för vår verksamhet. Varje människa har lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Förskolan vilar på grundläggande demokratiska värderingar och är därmed öppen för alla barn och föräldrar. Barnen ska känna trygghet, tillit och respekt i det sociala samspelet. Det är viktigt att alla barn, föräldrar och pedagoger känner glädje när de kommer till förskolan. Alla barn är unika och lika viktiga och vi ser varje barn som huvudperson i sin egen utveckling och sitt eget växande.

Förskolans plan för diskrimering och kränkande behandling

Ladda hem dokument