Hedvigslunds förskola

Profil

Förskolan arbetar utifrån en hälsoprofil som genomsyrar hela verksamheten. Hälsoprofilen innebär:

- Att grundlägga ett intresse för näringsriktig mat och fysisk aktivitet.
- Att grundlägga ett intresse för natur och miljö.
- Att grundlägga en förståelse för kristen tradition.

 

Bakgrund till profilen

Det är viktigt att investera i barns hälsa både på kortare och längre sikt. Grunden för hälsan läggs till stor del i barndomen och förebyggande arbete och hälsofrämjande åtgärder bör därför sättas in tidigt i livet. Genom att skapa goda uppväxtvillkor, främja hälsosamma levnadsvanor, bygga upp stödjande miljöer och att förebygga sjukdomar går det att påverka den framtida hälsan hos barn. För att uppnå detta vill vi därför skapa intresse för näringsriktig kost och lust till rörelse och ge barn ett ansvarskännande för det egna välbefinnandet. Mycket utevistelse gör att barnen blir friskare!

Vi mår bra av att vistas i naturen! Vi vill att barnen ser sambanden och får förståelse för naturen. Naturen stimulerar till inlevelseförmåga och fantasi. Barns skapande kraft ger dem frihet att utvecklas och naturliga element såsom stenar, träd, eld, jord, vatten och luft gör att fantasin får blomma ut och ge nya upplevelser. Vi vill också att barnen ska få förståelse för hur de kan påverka miljön och hur vi tillsammans lär oss att vara miljömedvetna d v s ett ekologiskt förhållningssätt.

Det är viktigt att skapa en förståelse för kristen tradition. Vi vill därför ge barnen en inblick i bibelns berättelser. Det sker genom att vi firar de kristna högtiderna med sång, musik, ramsor och drama. Vi berättar även historien bakom dessa högtider. Vi ger också barnen den övriga kulturskatt vi har av berättelser och barnsånger. Det är också viktigt att barnen möter kulturer och traditioner från andra länder. Det kan ske genom de kontakter som finns i barngruppen.